เงื่อนไขการใช้งาน / Terms & Conditions

1. นิยาม / Definitions

ถ้อยคำใดที่ได้ให้คำนิยามไว้แล้วในสัญญาให้บริการ ให้ถือว่ามีความหมายตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
Any term that has already been given a definition in the Service Agreement shall have meaning as defined in the Service Agreement unless specified otherwise in this Telecommunications Services Terms:

“สัญญาให้บริการ” หมายความว่า สัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ณ วันที่ลงนามในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
“Service Agreement” means the Registered Telecom Service Agreement for Government Enterprise and Corporate Customers published on the Service Provider’s website as of the date of signing this Telecommunications Services Terms and as amended (if any).

“เครื่องอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนประกอบ เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องสำรองและ/หรือ เครื่องมืออื่นใดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา
“Device” means mobile phone, accessory, spare part, part, signal adapter, spare device and/or any other device as specified in the Quotation.

“การยืนยันการสั่งซื้อบริการ” หมายความว่า คำสนองยอมรับใช้บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเสนอในใบเสนอราคา ซึ่งผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึง คำสั่ง คำขอใช้ และ/หรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือที่เกี่ยวกับบริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนใช้บริการ คำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และคำขอใช้บริการโทรคมนาคม (MNP) ทั้งนี้ เอกสารยืนยันการสั่งซื้อบริการที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการเป็นครั้งคราวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
“Service Request Confirmation” means the document of the User confirming their intention to obtain/buy the various telecom services offered by the Service Provider in the Quotation, which the User has sent to the Service Provider according to the method specified in clause 5 of this Telecommunications Services Terms and shall also means an order, a request for the use and/or a requestvj for change of the service or in relation to the service which including but limited to a request for change the ownership, a request for mobile portability and application for the use of the Telecommunications Services (MNP). The Service Request Confirmation sent by User to the Service Provider, from time to time, shall constitute part of this Telecommunications Services Terms.

“ใบเสนอราคา” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยผู้ให้บริการเพื่อเสนอบริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราว
“Quotation” means a document issued by the Service Provider to the User from time to time offering the telecommunications services.

2. สัญญาให้บริการ / Service Agreement

ผู้ใช้บริการได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการประเภทจดทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ และให้ถือว่าสัญญาให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
The User has read and accepted the terms and conditions of telecom service provider of the registered service provider for Corporate and Government Customers as specified in the Service Agreement, and such Service Agreement shall constitute part of this Telecommunications Services Terms.

3. ประเภทบริการ / Types of Services

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งบริการอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการซึ่งอาจรวมถึงบริการดังต่อไปนี้
The Service Provider agrees to provide telecom services and additional services to the User which may include the following services:

 • 3.1 บริการโทรคมนาคม แบบไม่รวมเครื่องอุปกรณ์
  Telecom service not including any Device
 • 3.2 บริการโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์
  Telecom service with Device
  • 3.2.1 บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข
   Telecom service with a conditional sale and purchase of a Device
  • 3.2.2 บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
   Telecom service with a Device lending service
 • 3.3 บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด
  Short Message Service to a destined number as determined by the User
 • 3.4 บริการ USSD
  USSD Service
 • 3.5 บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)
  User’s Direct Telephone Connection Service to Mobile Network of Service Provider (E1/SIP)
 • 3.6 บริการโปรแกรมประยุกต์ Application Service
 • 3.7 บริการอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกัน
  Others, as agreed between the Service Provider and the User

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภทบริการ เมื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อบริการแต่ละประเภทแก่ผู้ให้บริการตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5 ของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น
The User shall be bound to the specific terms and conditions of each types of services when serving the Service Request Confirmation pursuant to the methods set forth in clause 5 of this Telecommunications Services Terms.

4. ผู้มีอำนาจลงนามยืนยันการสั่งซื้อบริการ / Authorized persons for Service Request Confirmation

ผู้ใช้บริการตกลงมอบหมายให้บุคคลดังมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ เป็นผู้มีอำนาจยืนยันการสั่งซื้อบริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการ การระงับ หรือการยกเลิกบริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและยอมรับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวทุกประการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
The User agrees to authorize the persons specified in Part 2 of this Telecommunications Services Terms to serving the Service Request Confirmation, whether a request for use of service, modification of service, including any addition or reduction of service, suspension or termination of service, to the Service Provider. The User shall be bound and responsible for all actions performed by the listed person. If the User wishes to change the list of authorized persons specified in part 2 of this Telecommunications Services Terms, the User shall inform the Service Provider in writing not less than 7 (seven) days in advance.

5. การยืนยันการสั่งซื้อบริการ และระยะเวลาใช้บริการ / Service Request Confirmation and Service Period

5.1 ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันการสั่งซื้อบริการตามใบเสนอราคาที่ได้รับจากผู้ให้บริการในแต่ละคราวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
The User may serve the Service Request Confirmation for the Quotation proposed by the Service Provider by any of the following methods:

 • 1) ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย
  Serving a purchase order to the Service Provider with details of service, including the type of service and promotion details that is intended to be used, the requested effective date, the amount of numbers required, and the billing address. If it is a service pursuant to clause 3.2, the amount, brand, and model of Device must also be specified;
 • 2) ออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จากที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความเข้าที่ใจที่ตรงกันที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปหรือสาธารณะ หรือ
  Serving an electronic mail (Email) from an Email Account listed in Part 2 of this Telecommunications Services Terms specifying details of service to the Service Provider, including the type of service and promotion details that is intended to be used, the requested effective date, the amount of numbers wanted, and the billing address. If it is a service pursuant to clause 3.2, the amount, brand, and model of Device must also be specified. For avoidance of the doubt, an Email Address must not be or must not be considered in a category of public/free Email Account; or
 • 3) ลงนามยืนยันการรับบริการลงในใบเสนอบริการของผู้ให้บริการ (Quotation)
  Signing on the Quotation proposed by the Service Provider.

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร หากผู้ให้บริการกำหนดรูปแบบเอกสารใดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้การสั่งซื้อบริการนั้นๆ สมบูรณ์แล้ว การสั่งซื้อบริการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงนามผูกพันในเอกสารเฉพาะเช่นว่านั้นเรียบร้อยแล้ว
Notwithstanding the above, in order to fulfillment of the Service Request, the service provider may specify the specific/additional document for execution. In this regard, such Service request shall be completed when it contains the signatory of the User or the authorized person(s) specified in Section 2.

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยืนยันการสั่งซื้อบริการในแต่ละคราว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนด เงื่อนไข และราคาที่ระบุใบใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และสัญญาให้บริการทุกประการ
The User acknowledges and agrees that each Service Request Confirmation served by the User shall be deemed the acceptance of the User in pricing and service terms and conditions under the relevant Quotation including this Telecommunications Services Terms and the Service Agreement.

5.2 บริการแต่ละประเภทมีระยะเวลาการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการหรือการยกเลิกการใช้บริการใดจะมีผลเฉพาะใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของบริการอื่นๆ ในใบเสนอราคาอื่นๆ แต่อย่างใด
Each service shall have a specific period as specified in the relevant Quotation only. The expiration or termination of any of the service will affect only on such service in the relevant Quotation, and shall not affect the validity or existence of other service on any other Quotation in any way.

6. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ ”บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์” / Specific terms and conditions of “telecom service with a conditional sale and purchase of a Device and of telecom service with a Device lending service”

6.1 กรรมสิทธิ์และการโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์
Ownership and the transfer of ownership in the Device

ผู้ใช้บริการรับทราบ และตกลงว่าตลอดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการครอบครองและใช้ประโยชน์จากเครื่องอุปกรณ์เท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ยังคงเป็นของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะโอนหรืออาจโอนให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
The User acknowledges and agrees that during the period of use of the service as specified in the relevant Quotation, the Service Provider allows the User to merely possess and utilize the Device, whereby the ownership in the Device remains the Service Provider’s, which the Service Provider will transfer or may transfer to the User in the following cases:

 • 1) บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข
  Telecom service with a conditional sale and purchase of a Device
  ผู้ให้บริการตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ชำระราคาค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการครบถ้วน หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4
  The Service Provider agrees to transfer the ownership in the Device to the User after the User has paid the Device’s price to the Service Provider in full or in the case where the User accepts the ownership of the Device pursuant to Clause 6.4.
 • 2) บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
  Telecom service with a Device lending service
  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์คืนแก่ผู้ให้บริการภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันครบกำหนดเวลาให้บริการตามที่ระบุในเสนอราคาที่เกี่ยวข้องในสภาพที่เรียบร้อย และใช้งานได้ดี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง เว้นแต่ผู้ให้บริการจะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นหนังสือว่าผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะรับคืนเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4
  The User has an obligation to return the Device, in a good and well-functioned condition, to the Service Provider within 15 (fifteen) days from the expiration date of service as specified in the relevant Quotation at the User’s own expense; unless the Service Provider has informed the User that the Service Provider does not wish to take back such Device and agrees to transfer the ownership in the Device to the User or in the case where the User accepts the ownership of the Device pursuant to Clause 6.4.

6.2 เงื่อนไขการใช้งานเครื่องอุปกรณ์ และการดูแลรักษา
Conditions of the Device’s usage and maintenance

 • 1) ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของตนเท่านั้น และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปให้เช่า หรือให้บริการแก่บุคคลอื่น
  The User must use the Device for its normal business only and will not lease out the Device or provide service to other person.
 • 2) ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานปกติของเครื่องอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
  The User must operate the Device in accordance with its normal usage, and will not use the Device in an inappropriate nature or against any applicable law or regulation being enforced at the time.
 • 3) ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิ และ/หรือกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ
  The User must keep the Device in the possession of the User or the User’s dependent only, and must not do anything that affects the right and/or ownership in the Device of the Service Provider.
 • 4) ผู้ใช้บริการต้องสงวนรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้เสมือนเช่นวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องไม่ดัดแปลง แก้ไขเครื่องอุปกรณ์ หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันทำหรืออาจทำให้เครื่องอุปกรณ์เสียหาย หรือเสื่อมราคา
  The User must keep the Device with such care as a person of ordinary prudence would take of his own property, including arranging for it to be kept in good condition, and will not modify the Device or do anything that causes or may cause the Device to be damaged or depreciated.
 • 5) ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์เสียหาย ไม่ว่าเพราะเหตุใด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือทันที และต้องส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อทำการซ่อมแซมเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติ และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจพิจารณาจัดส่งเครื่องอุปกรณ์สำรองตามจำนวนซึ่งผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควรให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการซ่อมแซม อย่างไรก็ดี หากตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องทำการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและ/หรือสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องอุปกรณ์เดิมให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำต้องได้รับความตกลงจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใด
  In case the Device is damaged for whatsoever reason, the User has an obligation to inform the Service Provider in writing immediately, and deliver the damaged Device to the Service Provider for repair only. The User must be responsible for all expenses incurred from such repair, except where such damage was caused by normal usage, and the Device is still in the warrantee period of the manufacturer. Nonetheless, the Service Provider may deliver backup Device according to the number deemed appropriate by the Service Provider to the User as backup Device during the repair. If, subject to the warranty terms and conditions of the manufacturer, the damaged Device shall be replaced by new Device, the Service Provider reserves the right, based on its sole discretion to provide such new Device that contain the same or similar qualification and/or color to that original damaged Device to the User without a prior notice or agreement from the User in any way.
 • 6) ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าเครื่องคงเหลือ ตามสูตรการคำนวณมูลค่าเครื่องคงเหลือที่ระบุไว้ในข้อ 6.5
  In case a Device is lost or damaged in such a way that it is impossible to be repaired and such loss or damage is caused by the User’s fault, the User shall indemnify the Service Provider the remaining value of such Device calculated pursuant to the formula specified in clause 6.5.
 • 7) ผู้ใช้บริการต้องให้ความสะดวกและอนุญาตให้ผู้ให้บริการตรวจสภาพเครื่องอุปกรณ์ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน
  The User must facilitate and allow the Service Provider to examine the Device at all time throughout the service period. Nevertheless, the Service Provider will inform the User in advance of at least 7 (seven) days.

6.3 การสิ้นสุดการใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง
The termination of the telecom service with Device before the period specified in the relevant Quotation

การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน อาจสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
The usage of the telecom service with Device, whether in whole or in part, may be terminated prior to the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน หรือ
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the Device service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance; or
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days.

6.4 ในกรณีที่การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 6.3 (1) หรือการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
In a case where the usage of the telecom service with Device ends before the period specified in the relevant Quotation due to the User’s intention according to clause 6.3 (1) or the User’s default, the User will be liable to the Service Provider as follows:

 • 1) ชำระเงินค่าบริการที่ค้างชำระทั้งหมด ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนทันที และ
  The User shall immediately pay service fees that are due and payable, as well as any damages, to the Service Provider in full; and
 • 2) ผู้ใช้บริการยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน (สำหรับการใช้บริการพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข) หรือค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือให้แก่ผู้ให้บริการตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 (สำหรับการใช้บริการพร้อมให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์) ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  The User agrees to accept the transfer of ownership in the Device on the expiration date of the Device service. In the case of telecom service with a conditional sale and purchase of a Device, the User has an obligation to pay the remaining price of the Device in full. In case of telecom service with a Device lending service, the User has an obligation to pay the remaining value of the Device calculated in accordance with the formula in clause 6.5 unless the Service Provider agrees at its own discretion otherwise.

6.5 สูตรการคำนวณ

สูตรการคำนวณ

สูตรการคำนวณ

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ “บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด” / Terms and conditions of “Short Message Service to a Destined Number as Determined by the User”

7.1 บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด หรือบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service หรือ SMS) หมายถึง บริการส่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะส่งให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบของข้อความสั้น ตามรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
“Short message service to a destined number as determined by the User/service for sending short message (Short Message Service or SMS)” means a service of sending any text, data, news, picture, or any other information that the User wishes to send to a recipient in a form of a short message according to methods and channels provided by the Service Provider.

7.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
The User has the following obligations;

 • 1) ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ
  Use the service for the purpose of communication, publication, and giving news and information about the User’s organization;
 • 2) ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการ
  Obtain a computer and other devices in order to connect to the Internet for communicating with the Service Provider’s Short Message Service Center;
 • 3) ต้องแจ้งข้อความและรายละเอียดที่ต้องการส่งให้แก่ศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อการใช้บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
  Notify the Service Provider’s Short Message Service Center of the message and details wished to be sent from the User’s computer via a website over the Internet, by using the Username and Password that have been specified by the Service Provider to be used for Short Message Service via the website;
 • 4) ต้องแจ้งขอลงทะเบียนชื่อผู้ส่ง (sender name) กับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้บริการ และ/หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ส่งทุกคราว อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายอมรับการลงทะเบียนชื่อผู้ส่งดังกล่าวตามความเหมาะสม
  Request to register sender name to the Service Provider before start using of the service and/or every time when willing to change the sender name. Provided however that the Service Provider reserves the right to accept such request in suitable reason.
 • 5) ต้องระบุชื่อผู้ส่ง (sender name) ในข้อความสั้นทุกข้อความที่ส่งถึงผู้รับ
  Specify the sender name in all SMS which to be sent to the recipient.
 • 6) ต้องส่งข้อความสั้นในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ
  Send short message at an appropriate time and frequency or in a non-disturbing nature to the recipient;
 • 7) ต้องไม่ส่งข้อความสั้นในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความสั้นทุกประการ
  Not use Short Message Service in ways that contradict to the Service Provider’s benefits, or against public order or good morals, state policy, or any law. In addition to the foregoing, the user shall use the Short Message Service in conformity with the applicable laws, rules, regulations and/or order relating to or in connection with the use of the Short Message Service;
 • 8) ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
  Must not prepare, use, send, try to send, nor be involved in and/or support the sending of SMS or any information in the manner of a spam message on mobile whether with or without charging;
  อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
  “Spam message on mobile” is the sending of short messages in a profiteering manner and/or causing nuisance of a large number of recipients, irrespective whether the recipient reply to such messages and/or whether there is any charging involved.

7.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
If the User breaches the terms under clauses 7.2 (1), (4), (5), and (6), the Service Provider may suspend or cancel the service, and/or may demand that the User be responsible for any damages or fine caused by such violation.

7.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่งข้อความสั้นแต่ละครั้ง จำนวนตัวอักษรรวมช่องว่างจะต้องไม่เกิน 160 (หนึ่งร้อยหกสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ 70 (เจ็ดสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว
The User agrees that in sending each short message, the maximum length (including letters and spaces) must not exceed 160 (one-hundred and sixty) characters for an English-only message, and 70 (seventy) letters for a Thai-only message.

กรณีที่มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้นำเกณฑ์การนับจำนวนตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
การส่งข้อความสั้นครั้งใดที่มีจำนวนตัวอักษรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวอักษรที่เกินกำหนด
In case of sending a message with mixed Thai and English characters, the rule in calculating the maximum length shall be the Thai-only-message rule.
The Service Provider will charge additional fee according to the number of characters exceeding the limit.

7.5 การนับจำนวนครั้งของการส่งข้อความสั้นจะนับเมื่อศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทางได้รับข้อความสั้นเหล่านั้นแล้ว
A short message sent will be counted once the Short Message Service Center has confirmed that the destined mobile phone has already received such message.

7.6 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความสั้นในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความสั้นที่ศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความสั้นที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
The User acknowledges that in sending each short message, the recipient may not receive the short message that the Short Message Service Center has sent out. However, the User can examine the records of Short Message Service recorded by the Service Provider by informing the Service Provider in writing not less than 7 (seven) days in advance.

7.7 การใช้บริการส่งข้อความสั้นจะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
The usage of Short Message Service may terminate before the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the Device service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance; or
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days.
 • 3) เกิดเหตุตามข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6)
  An occurrence of any event pursuant to clause 7.2 (1), (4), (5), and (6)

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการ USSD / Terms and Conditions of USSD services

8.1 “บริการ USSD (Unstructured Supplementary Service Data)” หมายถึง การรับและ/หรือส่งข้อความ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบดาต้าแอ็คเซ็ส (Data Access Channel) ผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์เคลือนที่ของเลขหมายปลายทางเพียงชั่วคราว (Flash Message) โดยไม่ถูกจัดเก็บในเครื่อง และจะถูกลบออกทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว
“USSD (Unstructured Supplementary Service Data) services means receiving and/or sending message using Data Access Channel through USSD message center of Service Provider. The message that was sent out will appear on the mobile device of the recipient number temporarily (Flash Message) without being stored in the device, and will be deleted immediately and automatically when other functions of the mobile device is used.

“บริการรับข้อความ USSD” หมายถึง บริการรับข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าของผู้ให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ
“USSD message reception service” means message reception service from mobile device of Service Provider’s subscribers for the benefit of the User to mobile device user.

“บริการส่งข้อความ USSD” หมายถึง บริการส่งข้อความจากผู้ใช้บริการผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการไปยังเลขหมายโทรคมนาคมปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด
“USSD message sending service” means message sending service from User through USSD message center of Service Provider to the recipient number specified by User.

8.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
The User has the following obligations;

 • 1) ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ
  Use the service for the purpose of communication, publication, and giving news and information about the User’s organization;
 • 2) ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ
  Obtain a computer and other devices in order to connect to the Internet for communicating with USSD message center;
 • 3) ต้องกำหนดรูปแบบข้อความ USSD ที่จะรับเข้าและ/หรือส่งออกผ่านบริการ USSD และแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทุกคราวที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความดังกล่าว
  Determine the format of USSD message to be received and/or sent via USSD service, and notify Service Provider every time there is any amendment or change to the format of such message;
 • 4) ต้องติดต่อกับศูนย์ส่ง USSD จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนด
  Contact USSD message center from the User’s computer via a website over the Internet, by using the Username and Password that have been specified by the Service Provider;
 • 5) ต้องส่งข้อความ USSD ในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ
  Send USSD message at an appropriate time and frequency or in a non-disturbing nature to the recipient;
 • 6) ต้องไม่ใช้บริการ USSD (บริการรับและ/หรือส่งข้อความ USSD) ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฏหมายใด ๆ
  Not use USSD service (receiving and/or sending USSD message service) in the manner that is conflicting with Service Provider’s interest, or against public order or good moral, state policy, or any law;
 • 9) ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
  Must not prepare, use, send, try to send, nor be involved in and/or support the sending of SMS or any information in the manner of a spam message on mobile whether free or not;

อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
“Spam message on mobile” is the sending of short messages in a profiteering manner and/or causing nuisance of a large number of recipients, irrespective whether the recipient reply to such messages and/or whether there is any charging involved.

8.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 8.2 (1),(5),(6) หรือ (7) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
If the User breaches the terms under clauses 8.2 (1), (5), (6), and (7), the Service Provider may suspend or cancel the service, and/or may demand that the User be responsible for any damages or fine caused by such violation.

8.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่าการรับข้อความ USSD แต่ละครั้งจำนวนตัวเลขรวมเครื่องหมาย ‡ และ # จะต้องไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) ตัวอักษร
The User agrees that in receiving each USSD message, the maximum length including ‡ and # must not exceed 20 (twenty) characters.

8.5 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความ USSD ในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจจะไม่ได้รับข้อความ USSD ที่ศูนย์ส่งข้อความ USSD ได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความประเภท USSD ที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
The User acknowledges that in sending each USSD message, the recipient may not receive the USSD message that the USSD Message Service Center has sent out. However, the User can examine the records of USSD Message Service recorded by the Service Provider by informing in writing not less than 7 (seven) days in advance.

8.6 การใช้บริการ USSD จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
The usage of USSD Message Service may terminate before the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the Device service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance; or
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days.
 • 3) เกิดเหตุตามข้อ 8.2 (1), (5), (6) หรือ (7)
  An occurrence of any event pursuant to clause 8.2 (1), (5), (6), or (7)

9. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP) / Terms and Conditions of User’s Direct Telephone Connection Service to Mobile Network of Service Provider (E1/SIP)

9.1 “บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการผ่านตู้สาขา (PABX/IP-PABX) เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง
“User’s Direct Telephone Connection Service to Mobile Network of Service Provider (E1/SIP)” means the direct connection service between User’s telephone system to the Service Provider’s mobile network through PABX/IP-PABX

9.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
User has the following duties:

 • 1) ต้องจัดเตรียมตู้สาขา (PABX/IP-PABX) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และสื่อสัญญาณ มายังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
  Provide PABX/IP-PABX and other necessary equipment to connect between signal connection device and the Service Provider’s mobile network at User’s own expense.

  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงจัดหาสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดตั้งและเชื่อมโยงกับตู้สาขา (PABX/IP-PABX) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ
  The Service Provider agrees to provide link and connecting device for the User to install and link with PABX/IP-PABX without any additional charge to User, except for any termination of E1 service ends before the period specified in the relevant Quotation due to user’s fault;

  อนึ่ง เมื่อบริการ E1/SIP สิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงส่งมอบสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ผู้ให้บริการจัดหามา คืนให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพเรียบร้อย และตกลงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการรื้อถอนสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อดังกล่าวUpon termination of E1 service, the User agrees to return the link and connecting device, provided by Service Provider, to Service Provider in good condition, and agrees to facilitate Service Provider in removing such link and connecting device;
 • 2) ต้องเป็นผู้กำหนด สถานที่จุดติดตั้ง และ จำนวนของสื่อสัญญาณเพื่อรองรับการใช้บริการ
  Determine location for installation and number of link to support the service;
 • 3) ต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านช่องสัญญาณเสียง ทั้งกรณีโทรออกและ/หรือรับสายที่มีการเรียกเข้ามา
  Use the service for the objective of personal communication between mobile phone to fixed line telephone and/or mobile phone though voice channel, in both cases of outgoing and/or incoming calls;
 • 4) ต้องไม่กำหนด Caller Line Identity (CLI) จากเลขหมายโทรคมนาคมของบุคคลอื่นนอกจากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
  Not determine Caller Line Identity (CLI) from telecom number of other person other than telecom number of service provider;
 • 5) ต้องไม่นำบริการไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ และ
  Not utilize the service for business interest that is conflicting with Service Provider’s interest, or communication with any third party commercially, enter into internet service, in the manner that is against the law, or against public moral or good moral, state policy, or any law; and
 • 6) ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam voice message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
  Must not prepare, use, send, try to send, nor be involved in and/or support the sending of voice or any information in the manner of a spam message on mobile whether free or not;

อนึ่ง Spam voice message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความเสียงอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
“Spam message on mobile” is the sending of voice messages in a profiteering manner and/or causing nuisance of a large number of recipients, irrespective whether the recipient reply to such voice messages and/or whether there is any charging involved.

9.3 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 9.2 (3), (4) หรือ (5) ผู้ให้บริการอาจระงับบริการ หรือยกเลิกบริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
If the User breaches the terms under clauses 9.2 (3), (4) or (5), the Service Provider may suspend or cancel the service, and/or may demand that the User be responsible for any damages or fine caused by such a violation.

9.4 บริการ E1/SIP จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
E1 Service may be terminated before the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the Device service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance;
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days; or
 • 3) เกิดเหตุตามข้อ 9.2 (3), (4) หรือ(5)
  An occurrence of any event pursuant to clause 9.2 (3), (4) or, (5).
  9.5 ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าติดตั้งและค่าเช่าสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณวงจรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนเท่ากับ “ค่าบริการขั้นต่ำ” ตามกำหนดระยะเวลาที่เหลือจนครบกำหนด
  In case E1 service ends before the period specified in the Quotation due to User’s fault, the User agrees to pay installation fee and link rental fee and various circuit connecting device to the User in the amount equals to “minimum service fee” according to the remaining period.

10. ข้อตกลงเฉพาะของบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service) / Terms and Conditions of Application Service

10.1 “บริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service)” หมายถึง การให้บริการโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ
“Application Service” means the provision of various applications to be used with the mobile telephone number of the Service Provider according to the details specified in the relevant Quotation and/or website of the Service Provider.

“บริการโทรคมนามคมพร้อมอุปกรณ์” หมายถึง บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และ/หรือบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
“Telecom Service with Device” means telecom service with a conditional sale and purchase of a Device and/or telecom service with a Device lending service.

10.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
The User has the following obligations:

 • 1) ต้องใช้บริการโปรแกรมประยุกต์เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ
  Use the service for the purpose of communication, publication, giving news and information about the User’s organization or supporting the User’s business;
 • 2) ต้องนำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น
  Use the service together with mobile telephone number of the Service Provider;
 • 3) ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ
  Not use the service for the purpose of wholesale or reselling;
 • 4) ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ
  Not use the service in ways that contradict to the Service Provider’s benefits, or against public order or good morals, state policy, or any law;
 • 5) ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับบริการโทรคมนามพร้อมอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 6 ของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
  In case of using the service with Telecom Service with Device, the User has an obligation to comply with the terms and conditions specified in clause 6 of this Telecommunications Services Terms.

10.3 การรับประกันการให้บริการ
Service Guarantee

ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ในกรณี ดังต่อไปนี้
The Service Provider does not guarantee the quality of the Application Service in the following cases:

 • 1) กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ
  In case of usage that exceeds to the service fee credit limit that the User agreed with the Service Provider;
 • 2) ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
  The User fails to make payment for the service fee for two consecutive payment periods whereby a specific due date has been notified by the Service Provider to the User in advance and the Service Provider has made a demand to the User to make such payment within a 30-day period and the User fails to do so after the lapse of such period;
 • 3) ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ
  Any service disruption caused by a lack of mobile signal or weak signal in any area; and
 • 4) ปัญหาเกิดที่จากเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องอุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
  Any service disruption caused by any Device, including without limitation, any damage, defect, loss or failure of any Device.

10.4 การใช้บริการโปรแกรมประยุกต์อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
The Application Service may be terminated before the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance;
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days; or
 • 3) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 10.2
  The User breaches any obligation of clause 10.2.

10.5 ในกรณีที่บริการโปรแกรมประยุกต์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 10.4 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาโปรแกรมประยุกต์ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม
In case where the Application Service ends before the period specified in the relevant Quotation due to the User’s intention according to faults in clause 10.4 (1) or the User’s fault, the User agrees to compensate the Service Provider for the preparation or arrangement cost of the Application Service in the amount equal to the monthly fee for the remaining service period as specified in the relevant Quotation. For the purpose of calculating of the preparation or arrangement cost under this paragraph, any incomplete month shall be calculated as full month.

11. ข้อตกลงเฉพาะของบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) / Terms and Conditions of M2M Solution Service

11.1 “บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย พร้อมด้วยบริการเสริมพิเศษตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ
“M2M Solution means the provisions of data transmission and communication between machine to machine or machine to computer on the network along with the additional service according to the details specified in the relevant Quotation and/or website of the Service Provider.

11.2 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
The User has the following obligations:

 • 1) ต้องใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ
  Use the service for the purpose of communication, publication, giving news and information about the User’s organization or supporting the User’s business;
 • 2) ต้องนำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น
  Use the service together with mobile telephone number of the Service Provider;
 • 3) ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ
  Not use the service for the purpose of wholesale or reselling;
 • 4) ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ
  Not use the service in ways that contradict to the Service Provider’s benefits, or against public order or good morals, state policy, or any law;

11.4 การรับประกันการให้บริการ
Service Guarantee

ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) ในกรณี ดังต่อไปนี้
The Service Provider does not guarantee the quality of the M2M Solution Service in the following cases:

 • 1) กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ
  In case of usage that exceeds to the service fee credit limit that the User agreed with the Service Provider;
 • 2) ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
  The User fails to make payment for the service fee for two consecutive payment periods whereby a specific due date has been notified by the Service Provider to the User in advance and the Service Provider has made a demand to the User to make such payment within a 30-day period and the User fails to do so after the lapse of such period;
 • 3) ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ
  Any service disruption caused by a lack of mobile signal or weak signal in any area; and
 • 4) ปัญหาเกิดที่จากอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่ายของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
  Any service disruption caused by the User’s machine, computer and/or network, including without limitation, any damage, defect, loss or failure.

11.5 การใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
The M2M Solution Service may be terminated before the period specified in the relevant Quotation in the following events:

 • 1) ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
  The User informs the Service Provider the intention to cancel the service, whether in whole or in part, in writing not less than 15 (fifteen) days in advance;
 • 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
  Any party terminates the service due to a breach of the terms and conditions of the Service Agreement, the Quotation and/or this Telecommunications Services Terms by the other party and the latter party fails to rectify such breach within 30 (thirty) days; or
 • 3) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 11.2
  The User breaches any obligation of clause 11.2.

11.6 ในกรณีที่บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 11.5 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม
In case where the Application Service ends before the period specified in the relevant Quotation due to the User’s intention according to faults in clause 11.5 (1) or the User’s fault, the User agrees to compensate the Service Provider for the preparation or arrangement cost of the Application Service in the amount equal to the monthly fee for the remaining service period as specified in the relevant Quotation. For the purpose of calculating of the preparation or arrangement cost under this paragraph, any incomplete month shall be calculated as full month.

12. การมีผลบังคับใช้ / Effectiveness

12.1 ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับบริการทุกประเภทที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อตามวิธีการที่กำหนดในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
This Telecommunications Services Terms shall affect to all services that have been requested and confirmed by the User pursuant to the confirmation method specified in this Telecommunications Services Terms.

12.2 การยกเลิก ระงับ หรือการสิ้นสุดบริการจะมีผลเฉพาะบริการตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของใบเสนอราคาฉบับอื่น อย่างไรก็ดี ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่สัญญาให้บริการสิ้นสุดลง
Any cancellation, suspension, or expiration of service shall affect only to the Quotation relevant to such services and will not affect the validity of any other Quotation. This Telecommunications Services Terms will end immediately when the Service Agreement ends.

12.3 ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาให้บริการ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้
This Telecommunications Services Terms shall form part of the Service Agreement. In the event of inconsistency between the terms and conditions of this Telecommunications Services Terms and the Service Agreement, the parties agree that the terms and conditions of this Telecommunications Service Terms shall prevail.

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / Terms & Conditions for withholding tax agent on website

การแต่งตั้งให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเกี่ยวกับค่าบริการโทรคมนาคม และ ค่าบริการอื่นๆ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามรายการข้างต้นแทนท่าน ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มมีผลสำหรับการชำระค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ที่ได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

13.1 ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่บริษัทฯ ออกให้ ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีเพิ่มข้อความ “บริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ... เป็นจำนวนเงิน ... บาท แทนผู้จ่ายแล้ว และจะดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในกำหนดเวลาชำระภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย”

13.2 เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนท่านแล้ว กรมสรรพากรอนุโลมให้ท่านใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่มีข้อความตามข้อ 1 เป็นหลักฐานยืนยันการหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านได้

13.3 ท่านไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อขอเรียกเงินคืนจากบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่การชำระค่าบริการของใบแจ้งหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ท่านได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

14. ข้อตกลงอื่น ๆ / Other Terms

14.1 การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
Any modification of the terms of this Telecommunications Services Terms shall be made in writing and signed by both parties.

14.2 การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดล่าช้า มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือการสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย
The fact that either party does not exercise its right, or delay in exercising its right shall not be deemed as waiver of such right. The fact that either party exercises part of its right, or waives its right in an issue or at a time shall also not be deemed as a waiver of its right in other issues or at another time.

14.3 การส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่พนักงานขายหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ให้บริการ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
A document relating to this Telecommunication Services Terms to be sent to the Service Provider under this Telecom Services Terms shall be sent to salesperson or representative of the Service Provider to the address of the Service Provider or via an electronic mail to the email address of the Service Provider which will be notified to the User later on.

14.4 การส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
A document relating to this Telecommunications Services Terms to be sent to the User, shall be sent to the User according to the address specified in the first page of this Telecommunications Services Terms and/or via electronic mail to the to the email address specified by the user on the first page of this Telecommunications Services Terms.